EN
1. Projenin Genel Hedefi
Balıkçılık politikaları alanında Türkiye’nin mevzuatının AB mevzuatı ile kademeli olarak uyumlulaştırılmasına katkıda bulunmak ve AB’nin ortak balıkçılık politikasının genel hedeflerine uygun olarak sürdürebilir bir balıkçılık yönetişim stratejisi için temel oluştururken Türkiye’nin balıkçılık sekötürünün sürdürülebilirlik hedefleri ve arzu edilen ekosistem yaklaşımının geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

2. Projenin Amacı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesini geliştirmek ve balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesi ve ekosistem izleme alanlarında paydaş farkındalığını artırmaktır.

3. Projenin Bileşenleri ve İlgili Faaliyetler
Bileşen 1
Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesi, ekosistem izleme ve yönetimi ile kapsamlı bir danışma kurulunun oluşturulmasına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın idari kapasitesinin güçlendirilmesi. Balıkçılım sektörünün yönetimine ekosistem temelli bir yaklaşımın ve ilgili bir operasyonal planın uygulamaya konmasına ilişkin stratejik bir yaklaşımı tanımlamak için gereken anlayışı sağlamak amacıyla bir boşluk analizi gerçekleştirilecektir. Operasyonal planın bir kısmı, Türkiye’deki balıkçılık yöneticilerine yönelik bilimsel danışmanlığın nasıl geliştirileceğine dair derinlemesine bir değerlendirmenin bulgularını yansıtacaktır. Üç belge paydaşlara sunulacak ve onlar tarafından geçerlilikleri doğrulanacaktır. Projede kapsamlı bir ulusal balıkçılık danışma kuruluna ilişkin hukuki dayanak hazırlanacak ve olası ilgili ülkelerin benzer kurumlarıyla görüşmesine olanak sağlamak amacıyla bir çalışma ziyareti düzenlenecektir. Son olarak, projede Türkiye’nin balıkçılık sektöründeki kurum ve uzmanların bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Bileşen 2
Veri toplama, doğrulama, değerlendirme metodolojisinin geliştirilmesi. Bir ön raporla veri toplama sisteminin tüm unsurlarının mevcut durumu gözden geçirilerek, balıkçılık verilerinin toplanması ve işlenmesine yönelik yazılım geliştirilecek olup, daha sonra, pilot projelerle iki bölgede yeni veri toplama sisteminin uygulaması test edilecektir. Bu kapsamda iki önemli faaliyet yürütülecek olup, bunlar; (i)çok türü kapsayan entegre ekolojik varsayımsal bir ön model, (ii) gerçek zamanlı avlanma ve karaya çıkış noktalarındaki verileri içeren bir veri iletim sistemine ilişkin protokoller ve metodolojinin tasarlanmasıdır. Bu iki faaliyet, yorum ve doğrulamaya yönelik tavsiye edilen yaklaşımlar hakkında paydaş çalıştayları ile desteklenecektir.

Bileşen 3
Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesinde eğitimlerin uygulanması ve paydaş farkındalığının ve katılımının arttırılması. Faaliyetler, eğitim modüllerini ve çalışma ziyaretlerini içermektedir. Ayrıca bu bileşen, bilinçlendirme faaliyetlerini, görünürlük materyallerinin hazırlanmasını, projeye özel bir web sitesinin oluşturulmasını, veri toplama sürecini, stok değerlendirme yaklaşımını, AB’deki balıkçılık yönetimini sunmak için paydaş seminer ve çalıştayların düzenlenmesini içermektedir.
  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz